PERSBERICHT JUNI 2017

Top 10 krijgt prioriteit Aanpak verkeersknelpunten

 

Met een combinatie van eigen onderzoek via ongevallencijfers, snelheidsmetingen en meldingen van bewoners, bedrijven en instellingen houdt de gemeente de verkeersveiligheid in de Heerlense bebouwde kom in de gaten.

De aanpak van gesignaleerde problemen verloopt vervolgens gestructureerd via een prioriteringssysteem: de Top 10 verkeersknelpunten. Voor structurele maatregelen is tussen 2017 en 2019 jaarlijks € 160.000,- beschikbaar. Aanpak Binnen de bebouwde kom onderscheiden we twee soorten wegen: de gebiedsontsluitingsweg (50 km wegen) en de erftoegangsweg (30 km wegen).

Op de erftoegangswegen kan het nodig zijn om een combinatie van snelheid reducerende en veiligheid verhogende maatregelen toe te passen. Op de gebiedsontsluitingswegen wordt de snelheid door handhaving afgedwongen en gaat het daarom meestal om veiligheid verhogende maatregelen. Samenstelling Top 10 Uit een combinatie van ongevallencijfers en snelheidsmetingen volgt een prioritering voor de aanpak van de wegen.

 

Blijkt dat zich meer dan 3 letselongevallen hebben voorgedaan in de afgelopen drie jaar, dan krijgt de straat een hoge prioriteit in de Top 10. Omdat de kans op ernstige letsels bij een 50 km/u weg vele malen groter is dan bij een 30 km/u weg krijgen deze wegen in de regel een hogere prioriteit. Combinatie van maatregelen Is er in de komende drie jaar onderhoud gepland of worden er grote veranderingen in de verkeersstromen worden verwacht? Dan worden de aanvullende maatregelen vanuit de Top 10 gecombineerd met de onderhoudswerkzaamheden of opgenomen in de plannen voor gebiedsontwikkeling.